PW-logo-website

Privacy statement

Parels en Wijsheid V.O.F. 

Artikel 1. Definities 

1.1. In dit privacy statement worden de hiernavolgende met een beginhoofdletter geschreven termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt: 

AVG: Algemene Verordening Gegevensbescherming; 

Betrokkene: De natuurlijke persoon van wie Parels en Wijsheid Persoonsgegevens verwerkt; 

Opdrachtgever: De natuurlijke persoon die een Overeenkomst met Parels en Wijsheid is aangegaan;  

Overeenkomst: De overeenkomst tussen Parels en Wijsheid en de Opdrachtgever;  

Parels en Wijsheid: De gebruiker van dit privacy beleid: Parels en Wijsheid V.O.F. gevestigd aan Vlietweg 14 te Leidschendam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 85752746; 

Persoonsgegevens: Gegevens over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; 

Website: De website https://www.parelsenwijsheid.nl/ 

 

Atrikel 2. Algemeen, verwerkingsverantwoordelijke en contactgegevens 

2.1. In dit privacy statement staat beschreven op welke wijze Parels en Wijsheid Persoonsgegevens verwerkt i.v.m. de werkzaamheden die Parels en Wijsheid voor Opdrachtgevers uitvoert. 

2.2.De verwerkingsverantwoordelijke is: 

Parels en Wijsheid 

Vlietweg 14 

2266 KA Leidschendam 

KvK-nummer: 85752746 

e-mailadres: info@parelsenwijsheid.nl 

Telefoonnummer: 085 – 050 80 70 

2.2. Voor Parels en Wijsheid is een zorgvuldige omgang met Persoonsgegevens van groot belang. Ten aanzien van de verwerking van Persoonsgegevens handelt Parels en Wijsheid volgens de AVG en de overige wet- en regelgeving omtrent privacy. 

 

Artikel 3. Categorieën van Betrokkenen en verzamelen van Persoonsgegevens 

3.1. Parels en Wijsheid verwerkt Persoonsgegevens van: 

a. Personen die een offerteaanvraag bij Parels en Wijsheid hebben ingediend; 

b. Opdrachtgevers; 

c. Personen die door de Opdrachtgever als aanspreekpunt zijn opgegeven; 

d. De door de Opdrachtgever opgegeven personen die toegang mogen hebben tot het persoonlijk dossier van de Opdrachtgever. 

3.2. Gegevens van of over een erflater zijn geen Persoonsgegevens in de zin van de AVG.  

3.3. Parels en Wijsheid verzamelt Persoonsgegevens op het moment dat: 

a. De Betrokkene de Persoonsgegevens via het contactformulier op de Website heeft gestuurd naar Parels en Wijsheid; 

b. De Betrokkene contact met Parels en Wijsheid heeft opgenomen over de diensten van Parels en Wijsheid; 

c. De Opdrachtgever de Persoonsgegevens heeft verstrekt aan Parels en Wijsheid; 

d. De Persoonsgegevens in opdracht van de Opdrachtgever zijn opgenomen in de Overeenkomst of in een persoonlijk dossier. 

 

Artikel 4. Persoonsgegevens 

4.1. Parels en Wijsheid verwerkt de volgende Persoonsgegevens van Opdrachtgevers die dienstverlening na het afscheid van Parels en Wijsheid afnemen: 

a. Voornamen; 

b. Achternaam; 

c. Straatnaam en huisnummer; 

d. Postcode; 

e. Woonplaats; 

f. Telefoonnummer; 

g. E-mailadres; 

h. Geboortedatum; 

i. Geboorteplaats. 

4.2. Voor het verlenen van de dienstverlening na het afscheid is het noodzakelijk dat de Persoonsgegevens genoemd in artikel 4.1 sub. a. t/m i. worden verstrekt. Zonder deze Persoonsgegevens kan de Overeenkomst niet uitgevoerd worden.  

4.3. Parels en Wijsheid verwerkt de volgende Persoonsgegevens van Opdrachtgevers die de dienst het persoonlijk dossier ontzorging vooraf van Parels en Wijsheid afnemen: 

a. Voornamen; 

b. Achternaam; 

c. Straatnaam en huisnummer; 

d. Postcode; 

e. Woonplaats; 

f. Telefoonnummer; 

g. E-mailadres; 

h. Geboortedatum; 

i. De door de Opdrachtgever kenbaar gemaakte duurovereenkomsten die de Opdrachtgever is aangegaan en informatie die daaruit voortvloeit zoals polis- of relatienummers; 

j. De door de Opdrachtgever kenbaar gemaakte gegevens omtrent zijn leefsituatie en over zijn bezittingen en overige gegevens die de Opdrachtgever opgenomen wenst te hebben in zijn persoonlijk dossier. 

4.4. Parels en Wijsheid verwerkt de volgende Persoonsgegevens van de personen die door de Opdrachtgever als aanspreekpunt zijn opgegeven en van de personen die toegang mogen hebben tot het persoonlijk dossier van de Opdrachtgever: 

a. Voornamen; 

b. Achternaam; 

c. Straatnaam en huisnummer; 

d. Postcode; 

e. Woonplaats; 

f. Telefoonnummer; 

g. E-mailadres. 

4.5. Voor de dienst het persoonlijk dossier ontzorging vooraf is het noodzakelijk dat de Persoonsgegevens genoemd in artikel 4.3 sub. a. t/m i. en in artikel 4.4 sub. a. t/m. g worden verstrekt. Zonder deze Persoonsgegevens kan het persoonlijk dossier niet aangemaakt worden.  

 

Artikel 5. Bewaren van Persoonsgegevens 

5.1. Parels en Wijsheid zal de Persoonsgegevens 1 jaar na de afronding van de Overeenkomst vernietigen, tenzij bewaring langer nodig is voor de Opdrachtgever of tenzij er een wettelijke plicht is die langere bewaring vereist.  

 

Artikel 6. Doeleinden en grondslagen van de verwerking van de Persoonsgegevens 

6.1. Parels en Wijsheid verwerkt de Persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: 

a. Totstandkoming en uitvoering van de Overeenkomst, zoals: 

i. Het in behandeling nemen van een offerteaanvraag; 

ii. Het opstellen van de Overeenkomst; 

iii. Het opstellen van de volmacht; 

iv. Het verlenen van de overeengekomen diensten; 

v. Het opnemen van contact met een persoon die als aanspreekpunt is aangesteld door de Opdrachtgever. 

b. Communicatiedoeleinden, zoals: 

i. Het in behandeling nemen van een vraag, opmerking, verzoek of klacht; 

ii. Het informeren over de voortgang van de afhandeling van een vraag, opmerking, verzoek of klacht;  

c. Administratieve doeleinden, zoals: 

i. Het opmaken van de factuur; 

ii. Het bijhouden van een klantenbestand; 

d. Het sturen van nieuwsbrieven, zie ook artikel 7. 

6.2. De grondslag voor de verwerkingen opgenomen in artikel 6.1 sub. a., b. en c is de uitvoering van de Overeenkomst. 

6.3. De grondslag voor de verwerking opgenomen in artikel 6.1 sub. d. is de toestemming van de Betrokkene. 

6.4. Parels en Wijsheid verwerkt alleen de Persoonsgegevens die minimaal noodzakelijk zijn voor de bestaande doeleinden. Parels en Wijsheid streeft naar minimale gegevensverwerking. 

6.5. Parels en Wijsheid zal de Persoonsgegevens niet verwerken voor andere doeleinden dan omschreven in dit privacy statement. 

6.6. Parels en Wijsheid maakt geen gebruik van automatische besluitvorming. 

6.7. Parels en Wijsheid verwerkt anoniem Persoonsgegevens van Opdrachtgevers om een doelgroep in kaart te brengen en inzicht te krijgen in het soort opdrachtgevers van Parels en Wijsheid. De resultaten van een doelgroep analyse mogen door Parels en Wijsheid binnen haar organisatie gebruikt worden en deze resultaten zijn geen Persoonsgegevens meer. 

 

Artikel 7. Nieuwsbrieven 

7.1. Er worden enkel nieuwsbrieven naar de Betrokkene gestuurd, indien de Betrokkene zich heeft ingeschreven voor een nieuwsbrief en zodoende de Betrokkene toestemming heeft verleend voor het sturen van nieuwsbrieven naar het door de Betrokkene opgegeven e-mailadres. De Betrokkene kan zich te allen tijde afmelden voor nieuwsbrieven. 

7.2. De Betrokkene kan zich op de volgende wijzen afmelden voor nieuwsbrieven: 

a. Door in de e-mail waarin de nieuwsbrief is opgenomen op de link te klikken waarmee de Betrokkene zich kan afmelden voor dergelijke nieuwsbrieven. Een afmeld link is in elke nieuwsbrief opgenomen; 

b. Door contact op te nemen met Parels en Wijsheid, zie artikel 2.2 voor de contactgegevens. 

 

Artikel 8. Beveiligingsmaatregelen 

8.1. Om inzage van Persoonsgegevens door onbevoegden, verlies, diefstal en onrechtmatig gebruik van Persoonsgegevens te voorkomen, heeft Parels en Wijsheid verschillende beveiligingsmaatregelen getroffen, waaronder maatregelen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik, wijziging, onrechtmatige en onbedoelde vernietiging en onbedoeld verlies van de Persoonsgegevens. Parels en Wijsheid heeft o.a. de volgende beveiligingsmaatregelen genomen: 

a. Het gebruiken van beveiligde systemen met sterke wachtwoorden om toegang door onbevoegden tot systemen te voorkomen; 

b. De Website beschikt over een beveiligingscertificaat. 

 

Artikel 9. Verstrekken van Persoonsgegevens aan derden 

9.1. Parels en Wijsheid zal de Persoonsgegevens van de Betrokkene aan derden verstrekken, indien: 

a. Dat nodig is voor het uitvoeren van de Overeenkomst. Het gaat hierbij om de volgende soorten partijen die Parels en Wijsheid inschakelt: ICT-dienstverlener en administratieve dienstverlener. De afspraken i.v.m. de verwerking van Persoonsgegevens door de dienstverleners worden vastgelegd in een verwerkersovereenkomst of worden middels een overige rechtshandeling overeengekomen, bijvoorbeeld door de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de dienstverlener. Ingeschakelde derde partijen hebben alleen toegang tot de Persoonsgegevens als dit nodig is om hun werkzaamheden voor Parels en Wijsheid uit te voeren en voor zover wettelijk toegestaan; 

b. De Betrokkene voor de verstrekking toestemming heeft verleend; 

c. Parels en Wijsheid verplicht is de Persoonsgegevens te verstrekken op grond van: 

i. Wet- en regelgeving; 

ii. Een gerechtelijk bevel of vonnis. 

 

Artikel 10. Inzagerecht, recht op overdraagbaarheid, rectificatie en verwijderen 

10.1. Op verzoek verleent Parels en Wijsheid aan de Betrokkene toegang tot alle Persoonsgegevens die Parels en Wijsheid van de Betrokkene bijhoudt en verstrekt Parels en Wijsheid de Betrokkene kosteloos een kopie van deze Persoonsgegevens in een dergelijke vorm zodat de Betrokkene zelf de Persoonsgegevens aan een derde kan verstrekken. 

10.2. Parels en Wijsheid biedt de Betrokkene de mogelijkheid om kosteloos eventueel onjuiste gegevens die Parels en Wijsheid van de Betrokkene bijhoudt te laten corrigeren of te verwijderen.  

 

Artikel 11. Bezwaar 

  1. De Betrokkene kan bij Parels en Wijsheid bezwaar maken tegen de verwerking van zijn Persoonsgegevens indien de Betrokkene daarvoor gezien zijn specifieke situatie een goede reden heeft. Nadat Parels en Wijsheid het bezwaar van de Betrokkene heeft ontvangen, stopt Parels en Wijsheid met de verwerking van de Persoonsgegevens van de Betrokkene, tenzij Parels en Wijsheid bij de verwerking van Persoonsgegevens gerechtvaardigde belangen heeft die zwaarder wegen dan het belang van de Betrokkene. 

 

Artikel 12. Recht van beperking 

11.1. Indien door de Betrokkene een verzoek is ingediend i.v.m. het aanpassen, aanvullen of wissen van zijn Persoonsgegevens of een bezwaar is ingediend i.v.m. de verwerking van zijn Persoonsgegevens en het in behandeling nemen, verwerken en uitvoeren van dit verzoek of dat bezwaar enige tijd duurt, dan kan de Betrokkene Parels en Wijsheid verzoeken de verwerking van zijn Persoonsgegevens te beperken. 

 

Artikel 13. Toestemming 

13.1. De Betrokkene kan een verleende toestemming m.b.t. de verwerking van zijn Persoonsgegevens op ieder moment intrekken. De intrekking van een toestemming heeft geen terugwerkende kracht. 

 

Artikel 14. Vragen, verzoeken en klachten 

14.1. Voor: 

a. Vragen over de wijze waarop Parels en Wijsheid Persoonsgegevens verwerkt; of 

b. Het uitoefenen van een van de rechten omschreven in artikel 10, 11 of 12; of 

c. Het intrekken van een toestemming; of 

d. Het melden van (vermoedelijke) misbruik dat wordt gemaakt van de Persoonsgegevens die Parels en Wijsheid verwerkt van de Betrokkene, kan de Betrokkene contact opnemen met Parels en Wijsheid, zie artikel 2.2 voor de contactgegevens. 

14.2. Indien de Betrokkene een beroep doet op een van de rechten omschreven in artikel 10, 11 of 12, dan: 

a. Kan Parels en Wijsheid, indien Parels en Wijsheid twijfelt of zij met de juiste persoon te maken heeft, om extra informatie vragen; 

b. Informeert Parels en Wijsheid de Betrokkene binnen 1 maand na het ontvangst van het verzoek over het gevolg dat aan het verzoek is gegeven. 

14.3. Indien Parels en Wijsheid op verzoek van de Betrokkene Persoonsgegevens van de Betrokkene corrigeert, aanvult of verwijdert of de verwerking van de Persoonsgegevens beëindigt of beperkt of een ingetrokken toestemming heeft verwerkt, dan stelt Parels en Wijsheid de Betrokkene daarvan op de hoogte. 

14.4. Indien de Betrokkene van mening is dat de verwerking van Persoonsgegevens door Parels en Wijsheid niet in overeenstemming is met dit privacy statement en/of met de toepasselijke wet- en regelgeving, dan kan de Betrokkene een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of bij een toezichthoudende autoriteit in het land waar de Betrokkene woonachtig is. 

 

Artikel 15. Cookies 

15.1. De Website maakt gebruik van cookies. Voor meer informatie over het gebruik van cookies kan het cookiebeleid van Parels en Wijsheid geraadpleegd worden, zie [link naar cookiebeleid]. 

 

Artikel 16. Wijzigingen 

16.1. Parels en Wijsheid behoudt zich het recht voor om eenzijdig wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement, bijvoorbeeld vanwege een wetswijziging. Op de Website staat de nieuwste versie van het privacy statement van Parels en Wijsheid. 

info@parelsenwijsheid.nl | 085 050 80 70 | KVK 85752746 | Privacy statement | Algemene voorwaarden