PW-logo-website

Algemene voorwaarden

Parels en Wijsheid V.O.F. 

 Artikel 1. Definities 

1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende met een beginhoofdletter geschreven begrippen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt: 

 Bedrijf: De rechtspersoon, de organisatie of de natuurlijke persoon die handelt in de uitoefening van zijn beroep of zijn bedrijf;  

Duurovereenkomst: De duurovereenkomst die de Opdrachtgever beëindigd wenst te hebben, zoals, maar niet beperkt tot, lidmaatschap, abonnement of verzekering; 

Leverancier: De aanbieder van de Duurovereenkomst;  

Opdrachtgever: De rechtspersoon, de organisatie of de natuurlijke persoon die met Parels en Wijsheid een Overeenkomst is aangegaan of wenst aan te gaan; 

Overeenkomst: De overeenkomst tussen Parels en Wijsheid en de Opdrachtgever; 

Parels en Wijsheid: De gebruiker van deze algemene voorwaarden: Parels en Wijsheid V.O.F. gevestigd aan Vlietweg 14 te Leidschendam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 85752746; 

Particulier: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of zijn bedrijf; 

Partij: Parels en Wijsheid of de Opdrachtgever; 

Partijen: Parels en Wijsheid en de Opdrachtgever gezamenlijk; 

Schriftelijk: Schriftelijk of via de e-mail; 

Werkzaamheden: De werkzaamheden die Parels en Wijsheid in het kader van de Overeenkomst voor de Opdrachtgever uitvoert of heeft uitgevoerd. 

 

Artikel 2. Algemeen 

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte en ieder aanbod van Parels en Wijsheid en op alle Overeenkomsten. 

2.2. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien de afwijkingen uitdrukkelijk Schriftelijk zijn overeengekomen.  

2.3. Eventuele algemene (inkoop)voorwaarden van de Opdrachtgever zijnde een Bedrijf worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

2.4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten van de Opdrachtgever. Indien deze algemene voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest op een rechtsverhouding tussen Parels en Wijsheid en de Opdrachtgever, dan wordt de Opdrachtgever geacht bij voorbaat te hebben ingestemd met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op nadien gesloten en te sluiten Overeenkomsten. 

2.5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door Parels en Wijsheid vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen. 

2.6. Parels en Wijsheid is bevoegd wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen. Van toepassing is de versie van de algemene voorwaarden zoals die gold op het moment van de totstandkoming van de Overeenkomst. 

2.7. Indien Parels en Wijsheid niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, dan betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn of dat Parels en Wijsheid in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen. 

 

 Artikel 3. Aanbod 

3.1. Ieder aanbod en iedere offerte van Parels en Wijsheid is vrijblijvend. 

3.2. De Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Parels en Wijsheid opgegeven wensen ten aanzien van de Werkzaamheden en andere gegevens waarop Parels en Wijsheid haar aanbod of offerte baseert. Indien deze door de Opdrachtgever verstrekte wensen en andere gegevens niet juist en/of volledig zijn, dan kan dat gevolgen hebben voor de overeengekomen prijs. 

3.3. Indien de aanvaarding afwijkt van het aanbod, dan is Parels en Wijsheid daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand. 

3.4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Parels en Wijsheid niet tot het verrichten van een gedeelte van de Overeenkomst tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. 

3.5. Parels en Wijsheid kan niet aan haar aanbod of offerte gehouden worden indien het aanbod of de offerte een vergissing of verschrijving bevat. 

3.6. Prijzen die aan de Opdrachtgever zijnde een Particulier kenbaar worden gemaakt zijn inclusief btw. 

3.7. Prijzen die aan de Opdrachtgever zijnde een Bedrijf kenbaar worden gemaakt zijn exclusief btw. 

 

Artikel 4. Totstandkoming van de Overeenkomst 

4.1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Partijen de schriftelijke overeenkomst hebben ondertekend. 

 

Artikel 5. Annulering 

5.1. Indien de Opdrachtgever de Overeenkomst met betrekking tot dienstverlening na het afscheid annuleert, dan is de Opdrachtgever annuleringskosten aan Parels en Wijsheid verschuldigd. Deze annuleringskosten bedragen: 

a. Indien de Opdrachtgever de Overeenkomst 2 weken of korter na de totstandkoming van de Overeenkomst annuleert: 50% van de overeengekomen prijs, ter compensatie voor de gereserveerde arbeidstijd; 

b. Indien de Opdrachtgever de Overeenkomst langer dan 2 weken na de totstandkoming van de Overeenkomst annuleert: 100% van de overeengekomen prijs, ter compensatie voor de gereserveerde arbeidstijd en voor de reeds uitgevoerde werkzaamheden. 

5.2. Annulering dient Schriftelijk te geschieden. 

 

Artikel 6. Uitvoering van de Overeenkomst 

6.1. Parels en Wijsheid spant zich in de belangen van de Opdrachtgever naar beste weten en kunnen te behartigen.  

6.2. Iedere Overeenkomst leidt voor Parels en Wijsheid tot een inspanningsverplichting en niet tot een resultaatverplichting.  

6.3. Parels en Wijsheid heeft het recht bij de uitvoering van de Overeenkomst een of meerdere derde partijen in te schakelen, zonder de Opdrachtgever daarvan in kennis te stellen. 

6.4. Tot de Werkzaamheden behoren niet: 

a. Het opzeggen van een overeenkomst die met een financiële instelling, zoals een bank, is aangegaan; 

b. Het communiceren met de belastingdienst of overige fiscale werkzaamheden; 

c. Het in ontvangst nemen van de as van de erflater. 

 

Artikel 7. Bemiddelingswerkzaamheden 

7.1. Indien Parels en Wijsheid bemiddeld heeft bij het tot stand komen van een (opdracht)overeenkomst tussen de Opdrachtgever en een derde, zoals, maar niet beperkt tot, een notaris, makelaar, verhuizer, mediator, (opruim)coach of huisdieren opvang, dan is Parels en Wijsheid geen partij bij deze (opdracht)overeenkomst. Parels en Wijsheid is er dan ook niet verantwoordelijk voor indien de betreffende derde zijn verplichtingen jegens de Opdrachtgever niet nakomt. Indien een derde wanprestatie pleegt jegens de Opdrachtgever, dan is dat een zaak tussen de Opdrachtgever en de derde. In een dergelijk geval kan de Opdrachtgever de derde daarop aanspreken en niet Parels en Wijsheid. 

7.2. Parels en Wijsheid kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor het handelen en/of nalaten van een derde met wie de Opdrachtgever door tussenkomst van Parels en Wijsheid of op advies van Parels en Wijsheid een (opdracht)overeenkomst is aangegaan. 

 

Artikel 8. Verplichtingen van de Opdrachtgever 

8.1. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Parels en Wijsheid aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, deugdelijk, volledig en tijdig via de e-mail aan Parels en Wijsheid worden verstrekt. 

8.2. De Opdrachtgever garandeert dat de gegevens die hij aan Parels en Wijsheid heeft verstrekt correct, volledig en betrouwbaar zijn. Parels en Wijsheid is niet gehouden de juistheid en volledigheid van de verstrekte gegevens te controleren. 

8.3. De Opdrachtgever is gehouden Parels en Wijsheid in kennis te stellen van feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst relevant kunnen zijn.  

8.4. De Opdrachtgever is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de naleving van zijn verplichtingen die volgen uit wet- en regelgeving.  

8.5. Het is de verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever te controleren of de Leverancier een opzegging correct heeft verwerkt en is gestopt met het factureren van kosten en, voor zover van toepassing, met het afschrijven van bedragen. 

8.6. De Opdrachtgever dient zich te realiseren dat het mogelijk is dat een Duurovereenkomst nog voor een bepaalde periode doorloopt in verband met een opzegtermijn. 

8.7. De Opdrachtgever vrijwaart Parels en Wijsheid tegen aanspraken door derden, uit welke hoofde dan ook, in verband met handelingen en gedragingen van de Opdrachtgever. 

8.8. Indien de Overeenkomst door meerdere Opdrachtgevers gezamenlijk is aangegaan, dan zijn zij hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen, waaronder de betalingsverplichtingen. 

 

Artikel 9. Uitvoeringstermijn 

9.1. Is voor de voltooiing van bepaalde Werkzaamheden een termijn kenbaar gemaakt, dan is dit nimmer een fatale termijn. Niet-tijdige uitvoering geeft de Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding of op enige andere vorm van compensatie. 

9.2. Parels en Wijsheid vangt aan met de uitvoering van de Werkzaamheden nadat de Opdrachtgever alle benodigde gegevens aan Parels en Wijsheid heeft verstrekt en de Opdrachtgever het vooraf gefactureerde bedrag heeft betaald. 

9.3. Parels en Wijsheid is niet aansprakelijk voor eventuele schade, waaronder het doorlopen van de betalingsverplichting van een Duurovereenkomst, doordat de uitvoering van de Werkzaamheden wordt vertraagd doordat de Opdrachtgever de aanbetaling niet tijdig betaalt en/of de gevraagde gegevens niet tijdig verstrekt. 

9.4. In het geval dat een kenbaar gemaakte uitvoeringstermijn wordt overschreden ten gevolge van een gebeurtenis die in feite buiten haar macht ligt en niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 13, dan wordt deze termijn automatisch verlengd met de periode dat zij ten gevolge van een dergelijke gebeurtenis werd overschreden. 

 

Artikel 10. Prijswijziging 

10.1. Parels en Wijsheid heeft het recht haar prijzen, bijvoorbeeld op basis van inflatie, aan te passen. Derhalve gelden vermelde prijzen niet automatisch voor toekomstige Overeenkomsten.  

10.2. Indien Parels en Wijsheid op verzoek van de Opdrachtgever extra Werkzaamheden uitvoert, dan worden de extra kosten daarvan, waaronder arbeidstijd, aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. De Opdrachtgever wordt vooraf van de extra kosten in kennis gesteld. 

 

Artikel 11. Facturatie en betaling 

11.1. De factuur wordt via de e-mail naar de Opdrachtgever gestuurd. 

11.2. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum. 

11.3. Indien de Opdrachtgever de factuur niet binnen de betalingstermijn betaalt, dan is de Opdrachtgever, zonder ingebrekestelling, van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever zijnde een Bedrijf is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als een gehele maand wordt gerekend, tenzij de wettelijke rente voor handelstransacties hoger is. Indien de wettelijke rente voor handelstransacties hoger is, dan wordt de wettelijke rente voor handelstransacties aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. Nadat de Opdrachtgever zijnde een Particulier in verzuim is, wordt aan de Opdrachtgever zijnde een Particulier de wettelijke rente voor consumententransacties in rekening gebracht. Daarnaast komen alle kosten van invordering zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten worden bij de Opdrachtgever zijnde een Bedrijf vastgesteld op 15% van de hoofdsom met een minimum van € 150,-. Bij de Opdrachtgever zijnde een Particulier worden de buitengerechtelijke incassokosten vastgesteld overeenkomstig de Wet Incassokosten. 

11.4. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.  

11.5. Door de Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van, in de eerste plaats alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. 

11.6. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de Opdrachtgever, zullen de vorderingen van Parels en Wijsheid onmiddellijk opeisbaar zijn. 

 

Artikel 12. Aansprakelijkheid en verjaring 

12.1. Parels en Wijsheid kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade die een direct of indirect gevolg is van: 

a. Een gebeurtenis die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 13 van deze algemene voorwaarden; 

b. Enige daad of nalatigheid van de Opdrachtgever, diens ondergeschikten of andere personen, die door of vanwege de Opdrachtgever te werk zijn gesteld. 

12.2. De Opdrachtgever is onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door hem aangeleverde gegevens en stukken. Parels en Wijsheid is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die (mede) is veroorzaakt doordat de door de Opdrachtgever aangeleverde gegevens en stukken onjuist en/of niet volledig zijn. De Opdrachtgever vrijwaart Parels en Wijsheid tegen alle aanspraken ter zake. 

12.3. Parels en Wijsheid is niet aansprakelijk indien het resultaat voortvloeiende uit de Werkzaamheden niet voldoet aan de verwachtingen van de Opdrachtgever. 

12.4. Adviezen worden door Parels en Wijsheid naar beste weten en te goeder trouw verstrekt, doch zij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, direct of indirect, voortvloeiende uit de inhoud van de door haar gegeven adviezen. De Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de beslissingen die hij, al dan niet naar aanleiding van een advies van Parels en Wijsheid, maakt. Indien de Opdrachtgever schade lijdt en/of extra kosten dient te maken naar aanleiding van een beslissing van de Opdrachtgever, al dan niet op basis van een advies van Parels en Wijsheid, dan is dat volledig voor risico van de Opdrachtgever en kunnen deze schade en/of extra kosten niet verhaald worden op Parels en Wijsheid. 

12.5. Bij het uitvoeren van de Werkzaamheden gaat Parels en Wijsheid uit van de gegevens die door de Opdrachtgever aan Parels en Wijsheid zijn verstrekt, zoals de kenbaar gemaakte Duurovereenkomsten. Indien een Duurovereenkomst niet is opgezegd die niet aan Parels en Wijsheid is kenbaar gemaakt, dan is Parels en Wijsheid niet verantwoordelijk voor de gevolgen daarvan, zoals het doorlopen van de betalingsverplichting. 

12.6. Parels en Wijsheid is niet aansprakelijk voor de schade die is veroorzaakt door hackers of een cyberaanval. 

12.7. Parels en Wijsheid is niet aansprakelijk voor het handelen en/of nalaten van derden, waaronder Leveranciers. Parels en Wijsheid is niet verantwoordelijk voor een fout gemaakt door een Leverancier, zoals het niet of niet tijdig verwerken van een opzegging waardoor de betalingsverplichting blijft doorlopen. 

12.8. Parels en Wijsheid is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, bedrijfsschade, gemiste besparingen, de kosten van overeenkomsten die met een derde zijn aangegaan, vertragingsschade, bedrijfsstagnatie, reputatieschade, arbeidskosten en opgelegde boetes en heffingen. 

12.9. Aansprakelijkheid aan de zijde van Parels en Wijsheid wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat pas op het moment dat de Opdrachtgever Parels en Wijsheid tijdig binnen de klachttermijn genoemd in artikel 15.1 een ingebrekestelling heeft gestuurd waarin duidelijk de tekortkoming van Parels en Wijsheid wordt omschreven en Parels en Wijsheid een redelijke termijn wordt gegeven alsnog na te komen en Parels en Wijsheid aan deze ingebrekestelling geen gehoor heeft gegeven. Parels en Wijsheid heeft te allen tijde het recht om schade ongedaan te maken en om schadebeperkende maatregelen te nemen.  

12.10. Indien Parels en Wijsheid aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade of indien een aansprakelijkheidsbeperking niet geldig is of door een rechter niet van toepassing wordt verklaard, dan is de aansprakelijkheid van Parels en Wijsheid beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van Parels en Wijsheid gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering van Parels en Wijsheid wordt gedekt, dan is de aansprakelijkheid van Parels en Wijsheid beperkt tot het gefactureerde bedrag voor het gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. 

12.11. De Opdrachtgever is gehouden om schade beperkende maatregelen te nemen. 

12.12. Alle rechtsvorderingen dient de Opdrachtgever binnen 1 jaar in te stellen als de Opdrachtgever niet tevreden is over de Werkzaamheden dan wel het handelen van Parels en Wijsheid. Handelt de Opdrachtgever niet tijdig, dan verjaart de rechtsvordering. 

 

Artikel 13. Overmacht 

13.1. Parels en Wijsheid is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd wordt als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: extreme weersomstandigheden; overstromingen; diefstal; natuurrampen; terrorisme; rellen; epidemieën; pandemie; belemmeringen door derden, die van overheden inbegrepen; oorlogen of oorlogsgevaren; brand; internetstoring; stroomstoring; storing in diensten of in software van een derde; ziekte of persoonlijke (familie)omstandigheden van de natuurlijke persoon die namens Parels en Wijsheid de Overeenkomst uitvoert of dient uit te voeren; hackerattack of cyberaanval; storing in het e-mailverkeer; overheidsmaatregelen. 

13.2. Parels en Wijsheid heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid welke de overmacht oplevert, intreedt nadat de uitvoeringstermijn is overschreden. 

13.3. Indien Parels en Wijsheid wegens overmacht de Overeenkomst (tijdelijk) niet verder kan nakomen, dan worden alle uitgevoerde Werkzaamheden tot aan het moment van de overmachtssituatie aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. 

 

Artikel 14. Geheimhouding 

14.1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere Partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De Partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt is. 

14.2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak, Parels en Wijsheid gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derde te verstrekken en Parels en Wijsheid zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Parels en Wijsheid niet gehouden tot schadevergoeding. 

 

Artikel 15. Klachten 

15.1. Een klacht over de Werkzaamheden dient Schriftelijk op straffe van verval van alle aanspraken binnen 14 dagen na de uitvoering van de Werkzaamheden waarop de klacht betrekking heeft of, als de Opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder had kunnen constateren, binnen 14 dagen nadat de Opdrachtgever het gebrek in de Werkzaamheden heeft ontdekt, bij Parels en Wijsheid te zijn ingediend. De Schriftelijke ingebrekestelling dient een duidelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten zodat Parels en Wijsheid in staat is adequaat te reageren. 

15.2. Het in behandeling nemen van een klacht impliceert niet dat Parels en Wijsheid erkent dat de uitgevoerde Werkzaamheden gebrekkig zijn. 

15.3. Na het indienen van de klacht dient de Opdrachtgever Parels en Wijsheid de gelegenheid te geven de gegrondheid van de klacht te onderzoeken en zo nodig de gelegenheid te geven om alsnog de overeengekomen Werkzaamheden te verrichten. 

15.4. Herstelwerkzaamheden die zonder toestemming van Parels en Wijsheid door een derde of door de Opdrachtgever zelf zijn uitgevoerd worden nimmer vergoed en geven de Opdrachtgever niet het recht de betaling op te schorten. 

15.5. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen Werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, dan zal Parels en Wijsheid slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 12 van deze algemene voorwaarden. 

15.6. Klachten schorten de betalingsverplichting van de Opdrachtgever niet op. 

 

Artikel 16. Opschorting en ontbinding 

17.1. Parels en Wijsheid is bevoegd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst middels een Schriftelijke verklaring zonder de inachtneming van een opzegtermijn te ontbinden en zonder schadevergoeding verschuldigd te zijn, indien: 

a.  De Opdrachtgever zijn verplichtingen jegens Parels en Wijsheid niet of niet volledig nakomt; 

b. Na het sluiten van de Overeenkomst Parels en Wijsheid ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen; 

c. De Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard dan wel een aanvraag voor faillissement is gedaan; 

d. De Opdrachtgever voorlopige surseance van betaling wordt verleend dan wel een aanvraag voor surseance van betaling is gedaan; 

e.  De Opdrachtgever niet (meer) beschikkingsbevoegdheid is over zijn vermogen. 

16.2. Voorts is Parels en Wijsheid bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht. 

16.3. Indien Parels en Wijsheid de Overeenkomst ontbindt of opschort, dan worden alle reeds uitgevoerde Werkzaamheden aan de Opdrachtgever in rekening gebracht, onverminderd het recht van Parels en Wijsheid om schadevergoeding van de Opdrachtgever te vorderen. 

 

Artikel 17. Vervaltermijn 

17.1. Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten van de Opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens Parels en Wijsheid in ieder geval na 1 jaar na het moment waarop de Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten. 

 

Artikel 18. Contractovername en stoppen met bedrijfsactiviteiten 

18.1. Indien Parels en Wijsheid haar onderneming (gedeeltelijk) overdraagt of haar rechtsverhouding die voortvloeit uit de Overeenkomst overdraagt, dan verleent de Opdrachtgever middels het aangaan van de Overeenkomst bij voorbaat toestemming voor de overname van de Overeenkomst door de partij die de onderneming (gedeeltelijk) van Parels en Wijsheid overneemt resp. die de rechtsverhouding overneemt en is de Opdrachtgever verplicht zijn medewerking aan deze contractovername te verlenen zoals volgt uit artikel 6:159 Burgerlijk Wetboek. 

18.2. Indien Parels en Wijsheid stopt met haar bedrijf of met de dienst persoonlijk dossier en er geen overdracht zoals omschreven in artikel 18.1 plaatsvindt, dan zal Parels en Wijsheid de Overeenkomst opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van minimaal 3 maanden zonder dat de Opdrachtgever recht heeft op compensatie of terugbetaling van (een deel van) de kosten voor het aanmaken van het persoonlijk dossier ontzorging vooraf. Indien Parels en Wijsheid de Overeenkomst voor de dienst persoonlijk dossier opzegt, dan stuurt Parels en Wijsheid het persoonlijk dossier via de e-mail naar de Opdrachtgever of, op verzoek van de Opdrachtgever, naar een derde die in opdracht van de Opdrachtgever het persoonlijk dossier zal bewaren. 

18.3. Parels en Wijsheid is niet aansprakelijk voor enige schade die de Opdrachtgever lijdt doordat Parels en Wijsheid (gedeeltelijk) stopt met haar bedrijfsactiviteiten. 

 

Artikel 19. Persoonsgegevens 

19.1. Parels en Wijsheid verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Voor meer informatie over de wijze waarop Parels en Wijsheid persoonsgegevens verwerkt, kan de Opdrachtgever het privacy statement van Parels en Wijsheid raadplegen, zie [link naar privacy statement op de website]. 

 

Artikel 20. Toepasselijk recht, bevoegde rechter en geschillen 

20.1. Op alle Overeenkomsten en rechtshandelingen tussen de Opdrachtgever en Parels en Wijsheid is Nederlands recht van toepassing. 

20.2. Alle geschillen waartoe de Overeenkomst, deze algemene voorwaarden dan wel de daaruit voortvloeiende verplichtingen aanleiding zouden kunnen geven, met name inzake geldigheid, interpretatie, uitvoering, beëindiging of ontbinding, zullen exclusief, met uitdrukkelijke uitsluiting van iedere andere rechter, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar Parels en Wijsheid gevestigd is. De Opdrachtgever zijnde een Particulier heeft 1 maand de tijd, nadat Parels en Wijsheid zich Schriftelijk jegens de Opdrachtgever zijnde een Particulier op dit beding heeft beroepen, om voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen. 

20.3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. 

info@parelsenwijsheid.nl | 085 050 80 70 | KVK 85752746 | Privacy statement | Algemene voorwaarden